Privacyverklaring

Algemeen

VWZ Wandelklub De Leeuwerik hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

Als VZW Wandelklub De Leeuwerik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Wandelklub De Leeuwerik 

 Secretaris : Ludo Peeters 
 Peeters.ludo1@skynet.be 

1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VZW Wandelklub De Leeuwerik verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Wandelklub De Leeuwerik (uitvoering overeenkomst)
 • Het bijhouden van het ledenregister en vrijwilligersregister (wettelijke verplichting)
 • De ledenadministratie
 • Het versturen van het ledenblad en uitnodigingen voor evenementen
 • De organisatie van evenementen
 • De aansluiting bij de Federatie Wandelsport Vlaanderen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichtingen);
 • Het organiseren van busreizen en uitstappen.

2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Digitale foto's

3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door de bestuursleden van VZW Wandelklub De Leeuwerik.

4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6 Bewaartermijn

VZW wandelklub De Leeuwerik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Alle gegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking voor zover dit mogelijk is.

8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10 Wijziging privacyverklaring

VZW Wandelklub De Leeuwerik kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25.05.2018